Thông báo cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN THÔNG BÁO

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP thủy điện Bình điền

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Bình điền trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1.     Thời gian tổ chức:

-          Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 09/6/2013

-          Địa điểm: Công ty cổ phần thủy điện Bình điền.

-          Địa chỉ: xã Bình điền, thị xã Hương trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.     Nội dung chính của Đại hội:

-         Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

-         Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012 của Tổng giám đốc điều hành;

-         Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán ;

-         Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình của Ban kiểm soát đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;

-         Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

-         Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III.

3.     Tài liệu đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

-         Trụ sở công ty cổ phần thủy điện Bình điền. Tại địa chỉ: xã Bình điền, thị xã Hương trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. , hoặc:

-          Truy cập và tải từ trang web: www.binhdienhjsc.com.vn 

4.      Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

-          Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

 

-          Giấy uỷ quyền của người uỷ quyền (trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội).

            Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

 

 

 

     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

       CHỦ TỊCH

 

Vũ Quang Hội

     (Đã ký)

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM TÀI CHÍNH 2018

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2018.

Mọi chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

                                                                                                                   Trân trọng thông báo.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016

  Ngày 28/5/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bình điền đã có thông báo số 77/2016/CT-HĐQT về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thời gian: Từ 9h00 ngày 25 tháng 6 năm 2016

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty – xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mời quý cổ đông xem toàn bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

   1. Thông báo mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Download

   2. Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2016, Download

   3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Download

   4. Phiếu đăng ký tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2016, Download

   5a. Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016, Download

   5b. Giấy Ủy quyền ( dành cho cá nhân ) tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Download

   6. Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016, Download

   7. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016, Download

   8. Tờ trình về việc ĐHCĐ thường niên năm 2016, Download

   9. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Download

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022

  Ngày 26/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bình điền đã có thư mời việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thời gian: Từ 09h00 ngày 21 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

   1. Thư mời (Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022), Download

   2. Chương trình Đại hội năm 2022, Download

   3. Quy chế tổ chức đại hội, Download

   3a. Quy định thể lệ biểu quyết ĐHCĐ 2022, Download

   4. Báo cáo của Tổng giám đốc, Download

   4a. Báo cáo tài chính (đã kiểm toán), Download

   5. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Download

   6. Báo cáo của Ban KS, Download

   7. 90-2022-TTr-HĐQT (Thông qua các Báo cáo đại hội), Download

   8. 91-2022-TTr-HĐQT (Lựa chọn đơn vị kiểm toán), Download

   9. 92-2022-TTr-HDQT (Thông qua báo cáo tài chính), Download

  10. 93-2022-TTr-HDQT (Thông qua phương án phân phối lợi nhuận), Download

   11. Giấy ủy quyền dành cho cá nhân, Download

   12. Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp, Download  

   13. Phiếu đăng ký cuộc họp, Download  

Trân trọng!

 

 

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2019

  Ngày 20/3/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bình điền đã có thông báo số 13/2019/TB-HĐQT về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thời gian: Từ 09h00 ngày 6 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Văn phòng Tập đoàn Bitexco, tầng 1 tháp The Manor, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

   1. HDQT (Thông báo mời dự Đại hội cổ đông 2019), Download 

   2. Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Download

   3. HDQT (báo cáo về kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2018 và kế hoạch 2019, Download

   4. BC-BD (Báo cáo của Tổng giám đốc), Download

   5. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát, Download

   6. Quy chế tổ chức DHCD thường niên năm 2019, Download 

   7. Quy định thể lệ biểu quyết tái đại hội, Download

   8. 14-2019-TTr-HDQT (Tờ trình chương trình đại hội cổ đông 2019), Download

.  9. 17-2019-TTr-HDQT (Về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2019), Download  

  10. 18-2019-TTr-HDQT (Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019), Download

   11. 19-2019-TTr-HDQT (Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2018), Download

   10. Giấy quyền dành cho cá nhân, Download

   11. Giấy ủy quyền dành cho tổ chức, Download

   12. Phiếu đăng ký tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2019, Download 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022

  Ngày 26/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bình điền đã có thư mời việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thời gian: Từ 09h00 ngày 21 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

   1. Thư mời (Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022), Download

   2. Chương trình Đại hội năm 2022, Download

   3. Quy chế tổ chức đại hội, Download

   3a. Quy định thể lệ biểu quyết ĐHCĐ 2022, Download

   4. Báo cáo của Tổng giám đốc, Download

   4a. Báo cáo tài chính (đã kiểm toán), Download

   5. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Download

   6. Báo cáo của Ban KS, Download

   7. 90-2022-TTr-HĐQT (Thông qua các Báo cáo đại hội), Download

   8. 91-2022-TTr-HĐQT (Lựa chọn đơn vị kiểm toán), Download

   9. 92-2022-TTr-HDQT (Thông qua báo cáo tài chính), Download

  10. 93-2022-TTr-HDQT (Thông qua phương án phân phối lợi nhuận), Download

   11. Giấy ủy quyền dành cho cá nhân, Download

   12. Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp, Download  

   13. Phiếu đăng ký cuộc họp, Download  

Trân trọng!

 

 

 

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015

 Ngày 28/5/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bình điền đã có thông báo số 77/2016/CT-HĐQT về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thời gian: Từ 9h00 ngày 25 tháng 6 năm 2016

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty – xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mời quý cổ đông xem toàn bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

   1. Thông báo mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Download

   2. Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2016, Download

   3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Download

   4. Phiếu đăng ký tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2016, Download

   5a. Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016, Download

   5b. Giấy Ủy quyền ( dành cho cá nhân ) tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Download

   6. Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016, Download

   7. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016, Download

   8. Tờ trình về việc ĐHCĐ thường niên năm 2016, Download

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2019.

Mọi chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

                                                                                                                   Trân trọng thông báo.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017

  Ngày 25/5/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bình điền đã có thông báo số 82/2017/TB-HĐQT về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thời gian: Từ 14h00 ngày 11 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: Tại Tầng 2 tòa tháp The Manor, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nôi.

Mời quý cổ đông xem toàn bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

   1. Thông báo mời dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Download

   2. Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Download

   3. Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Download

   4. Báo cáo của Tổng giám đốc, Download

   5. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2017, Download

   5a. Thông báo về việc ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS, Download

   7. Tờ trình 85-2017CT-HĐQT, Download

   8. Quy chế bầu cử HĐQT và BKS, Download

   9. Quy định thể lệ biểu quyết, Download

   10. Mẫu phiếu đăng ký dự họp, Download

   11a. Mẫu ủy quyền dự họp (Dành cho tổ chức), Download 

   11b. Mẫu ủy quyền dự họp (Dành cho cá nhân), Download  

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM TÀI CHÍNH 2020

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2020.

Mọi chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

                                                                                                                   Trân trọng thông báo.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu về THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN

Nhà máy thủy điện Bình Điền với công suất 44 MW, điện năng bình quân năm 181 triệu kw/h, phát điện hòa lưới Quốc gia tháng 5 năm 2009 đáp ứng một phần nhu cầu phụ tải khu vực và được đưa vào tổng sơ đồ VI trong danh mục phát triển nguồn điện cho khu vực Miền Trung

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG

Xã Bình Điền - Thị xã Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên Huế

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: 0234 356 0230
Fax: 0123 456 789