MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Bình Điền

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Bình Điền trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (“Đại hội”) cụ thể như tài liệu đính kèm:

 1. Thư mời download
 2. Chương trình đại hội download
 3. Quy chế tổ chức đại hội download
  1. Quy chế thể lệ download
 4. Báo cáo tổng giám đốc download
  1. BCTC năm 2022 download
 5. Báo cáo HDQT download
 6. 06-2023 (báo cáo BKS) download
 7. 07-2023 - TTr-HDQT( Tờ trình thông qua các báo cáo đại hội) download
 8. 08-2023-TTr-HDQT(Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán ) download
 9. 09-2023-TTr-HDQT( Thông qua phương án phân phối lợi nhuận) download
 10. Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp cá nhân download
 11. Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp download
 12. Phiếu đăng ký tham dự họp download

Trân trọng thông báo!

Giới thiệu về THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN

Nhà máy thủy điện Bình Điền với công suất 44 MW, điện năng bình quân năm 181 triệu kw/h, phát điện hòa lưới Quốc gia tháng 5 năm 2009 đáp ứng một phần nhu cầu phụ tải khu vực và được đưa vào tổng sơ đồ VI trong danh mục phát triển nguồn điện cho khu vực Miền Trung

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG

Xã Bình Điền - Thị xã Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên Huế

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: 0234 356 0230
Fax: 0123 456 789