CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN THÔNG BÁO

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP thủy điện Bình điền

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Bình điền trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1.     Thời gian tổ chức:

-          Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 09/6/2013

-          Địa điểm: Công ty cổ phần thủy điện Bình điền.

-          Địa chỉ: xã Bình điền, thị xã Hương trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.     Nội dung chính của Đại hội:

-         Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

-         Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012 của Tổng giám đốc điều hành;

-         Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán ;

-         Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình của Ban kiểm soát đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;

-         Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

-         Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III.

3.     Tài liệu đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

-         Trụ sở công ty cổ phần thủy điện Bình điền. Tại địa chỉ: xã Bình điền, thị xã Hương trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. , hoặc:

-          Truy cập và tải từ trang web: www.binhdienhjsc.com.vn 

4.      Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

-          Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

 

-          Giấy uỷ quyền của người uỷ quyền (trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội).

            Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

 

 

 

     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

       CHỦ TỊCH

 

Vũ Quang Hội

     (Đã ký)

Giới thiệu về THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN

Nhà máy thủy điện Bình Điền với công suất 44 MW, điện năng bình quân năm 181 triệu kw/h, phát điện hòa lưới Quốc gia tháng 5 năm 2009 đáp ứng một phần nhu cầu phụ tải khu vực và được đưa vào tổng sơ đồ VI trong danh mục phát triển nguồn điện cho khu vực Miền Trung

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG

Xã Bình Điền - Thị xã Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên Huế

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: 0234 356 0230
Fax: 0123 456 789