Thủy điện Bình Điền

     

 

 

  

 

 
Thứ sáu, 18/6/2021,  7:14:9  GMT+7

Công ty Cổ phần thủy điện Bình Điền kính chào Quý vị khách quý!

Cổ Đông

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021

  Ngày 21/5/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bình điền đã có thông báo số 176/2021/TB-HĐQT về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian: Từ 08h30 ngày 19 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

   1. 176-2021-TB-HDQT (Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Download

   2. Chương trình Đại hội năm 2021, Download

   3. 178-2021-TTr-HDQT (Tờ trình chuong trinh DHCD thường niên năm 2021), Download

   4. 171-2021-BC-BD (Báo cáo của TGĐ cong ty tai DHCD thường niên năm 2021), Download

   5. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và kế hoạch năm 2021, Download

   6. 01-2021-BC-BKS (Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2020 và KH năm 2021), Download

   7. 183-2021-TTr-HDQT (Tờ trình thong qua cac báo cáo tai đại hội), Download

   8a. 181-2021-TTr-HDQT (Thong qua BCTC kiem toan năm 2021, Download

   8b. Báo cáo tai chinh KPMG 2020, Download

   9. 179-2021-TTr-HDQT (Lua chon don vi kiem toan BCTC năm 2021, Download

   10. 180-2021-TTr-HDQT (Thong qua phuong an phan phoi loi nhuan sau thue năm 2020), Download

  11a. 182-2021-TTr-HDQT (Tờ trình sua doi bo sung dieu le cong ty), Download

   11b. Phu luc bo sung dieu le cong ty 2021 (Dự thảo), Download

   12. Quy che to chuc đại hội thuong niên năm 2021, Download  

   13. Quy dinh, the le bieu quyet DHCD thuong niên năm 2021, Download

   14. Bien ban DHCD năm 2020 (Dự thảo), Download

   15. Nghị quyết 2021 (Dự thảo), Download   

 

 

 

 

 

 

TIN TỨC BÌNH ĐIỀN

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Ngày 17 tháng 12 năm 2020
1067 MW
Lũy kế T12: 18050 MW

Lũy kế 2020: 

118083 MW

Mực nước hồ:  84.9 m    

-------------------------------------------------

THÔNG TIN TIỆN ÍCH

LIÊN KẾT WEBSITE